Pisemne zapytanie E-7376/10 Marc Tarabella (S&D) do Komisji. Przemowa José Manuela Barroso na temat stanu Unii Europejskiej