Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 czerwca 2009 r. Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 czerwca 2009 r.#Roda Golf & Beach Resort SL.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier - Hiszpania.#Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Właściwość Trybunału - Pojęcie "spór" - Rozporządzenie (WE) nr 1348/2000 - Doręczanie dokumentów pozasądowych poza postępowaniem sądowym - Akt notarialny.#Sprawa C-14/08.