2011/231/EU: Besluit van de Commissie van 11 april 2011 waarbij aan bepaalde lidstaten een afwijking wordt toegestaan ten aanzien van de statistieken die ingevolge Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk moeten worden ingediend (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 2403)