Sprawa C-503/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal — Zjednoczone Królestwo) — Lucy Stewart przeciwko Secretary of State for Work and Pensions (Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuły 4, 10 i 10a — Krótkookresowe świadczenie z tytułu niezdolności do pracy dla młodych niepełnosprawnych — Świadczenie z tytułu choroby czy świadczenie z tytułu inwalidztwa — Przesłanki zamieszkania, obecności w chwili złożenia wniosku i uprzedniej obecności — Obywatelstwo Unii — Proporcjonalność)