Opinia rzecznika generalnego Ruiz-Jarabo Colomer przedstawione w dniu 4 września 2008 r. # Mirja Juuri przeciwko Fazer Amica Oy. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Korkein oikeus - Finlandia. # Polityka społeczna - Dyrektywa 2001/23/WE - Ochrona praw pracowniczych - Przejęcie przedsiębiorstwa - Artykuł 4 ust. 2 - Poważna zmiana warunków pracy podczas przejęcia - Układ zbiorowy - Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika - Pracodawca uważany za odpowiedzialnego za rozwiązanie umowy - Konsekwencje - Odszkodowanie pieniężne od pracodawcy. # Sprawa C-396/07. TITJUR Juuri