Sprawa C-538/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg (Austria) w dniu 21 października 2011 r. — Hermine Sax przeciwko Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg