Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 67/2001, της 19ης Ιουνίου 2001, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας ΕΟΧ