Pisemne zapytanie E-008261/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Opłaty bankowe