Sprawa T-372/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 grudnia 2008 r. — Bomba Energia Getränkvertriebs przeciwko OHIM — Eckes-Granini (Bomba) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)