Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 grudnia 2007 r.#International Transport Workers’ Federation i Finnish Seamen’s Union przeciwko Viking Line ABP i OÜ Viking Line Eesti.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Court of Appeal (England & Wales), Civil Division - Zjednoczone Królestwo.#Transport morski - Prawo przedsiębiorczości - Prawa podstawowe - Cele wspólnotowej polityki społecznej - Działania zbiorowe podjęte przez związek zawodowy przeciw przedsiębiorcy prywatnemu - Układ zbiorowy, którego celem jest odwiedzenie przedsiębiorstwa od rejestracji statku pod banderą innego państwa członkowskiego.#Sprawa C-438/05. Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 grudnia 2007 r.