Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1041/2012 z dnia 26 października 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (ChNP)]