Sprawa T-476/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 grudnia 2009 r. — Media-Saturn przeciwko OHIM (BEST BUY) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BEST BUY — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])