Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2009 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji Komisji w sprawie skreślenia art. 7 decyzji 2007/53/WE odnoszącej się do procedury przewidzianej w art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG przeciwko Microsoft Corporation i uchylenia decyzji C(2005) 2988 wersja ostateczna – Sprawozdawca: Republika Czeska