Sprawa C-433/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 grudnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Yaesu Europe BV przeciwko Bundeszentralamt für Steuern (Ósma dyrektywa VAT — Warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju — Załącznik A — Wniosek o zwrot — Pojęcie podpis znajdujące się na rzeczonym wniosku — Prawo krajowe wymagające własnoręcznego podpisu podatnika lub jego ustawowego przedstawiciela, z wyłączeniem pełnomocnika)