Komission asetus (EY) N:o 1541/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007 , sokerin tuontia kolmansiin maihin koskevien tullimuodollisuuksien täyttymisen todistamisesta asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan mukaisesti