Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1541/2007 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2007 , για την απόδειξη της περάτωσης των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής ζάχαρης σε μία τρίτη χώρα που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999