Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 40 z 11.2.1989 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 9, s. 318)