Sprawy połączone C-403/08 i C-429/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 4 października 2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Zjednoczone Królestwo) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA przeciwko QC Leisure, Davidowi Richardsonowi, AV Station plc, Malcolmowi Chamberlainowi, Michaelowi Maddenowi, SR Leisure Ltd, Philipowi George’owi Charlesowi Houghtonowi, Derekowi Owenowi (C-403/08), Karen Murphy przeciwko Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Przekaz satelitarny — Transmisja spotkań piłkarskich — Odbiór przekazu przy użyciu kart do dekoderów satelitarnych — Karty do dekoderów satelitarnych zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu w państwie członkowskim i używane w innym państwie członkowskim — Zakaz sprzedaży i używania w państwie członkowskim — Wyświetlanie programów z naruszeniem przyznanych praw wyłącznych — Prawo autorskie — Prawo do transmisji telewizyjnej — Licencje wyłączne na nadawanie na terytorium jednego państwa członkowskiego — Swoboda świadczenia usług — Artykuł 56 TFUE — Konkurencja — Artykuł 101 TFUE — Ograniczenie konkurencji ze względu na cel — Ochrona usług warunkowego dostępu — Nielegalne urządzenie — Dyrektywa 98/84/WE — Dyrektywa 2001/29/WE — Zwielokrotnianie utworów w pamięci dekodera satelitarnego i na ekranie telewizora — Wyjątek od prawa zwielokrotniania — Publiczne udostępnianie utworów w lokalach gastronomicznych — Dyrektywa 93/83/EWG)