Pisemne zapytanie E-3794/07 skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji. braku pewności w odniesieniu do usług świadczonych przez Internet