TITJUR Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 18 lipca 2007 r. # Ente per le Ville vesuviane przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Zakończenie udzielania wspólnotowej pomocy finansowej - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Legitymacja procesowa końcowego beneficjenta pomocy - Związek bezpośredni - Prawo do obrony - Naruszenie art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 4254/88 ze zmianami - Brak postępowania wyjaśniającego. # Sprawa T-189/02. Ente per le Ville Vesuviane przeciwko Komisji