Mål T-221/05: Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2008 – Huvis mot rådet (Dumpning – Import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Republiken Korea – Förordning som avslutar en interimsöversyn – Tillämpning av en metod som skiljer sig från den som använts vid den ursprungliga undersökningen – Nödvändighet av ändrade omständigheter – Justering begärd vad gäller kreditkostnader – Betalningsfrister – Bevisbörda – Principen om god förvaltningssed – Artiklarna 2.10 b och g, och 11.9 i förordning (EG) nr 384/96)