Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r.#Postępowanie karne przeciwko Frede Damgaard.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Vestre Landsret - Dania.#Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Dyrektywa 2001/83/WE - Pojęcie reklamy - Rozpowszechnianie informacji o produkcie leczniczym przez osobę trzecią działającą z własnej inicjatywy.#Sprawa C-421/07.