Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 6 listopada 2007 r.#Stahlwerk Ergste Westig GmbH przeciwko Finanzamt Düsseldorf-Mettmann.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesfinanzhof - Niemcy.#Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu - Odpowiedź, która może zostać w sposób jednoznaczny wyprowadzona z orzecznictwa - Swobodny przepływ kapitału - Podatek dochodowy - Spółka posiadająca stałe zakłady w państwach trzecich - Uwzględnienie strat poniesionych przez te zakłady.#Sprawa C-415/06. Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 6 listopada 2007 r.