Forslag til Rådets forordning om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 for så vidt angår behandling af affald med indhold af persistente organiske miljøgifte i termiske og metallurgiske produktionsprocesser