Sprawa C-12/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 lipca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour du travail de Liège (Belgia) — Mono Car Styling SA w likwidacji przeciwko Dervisowi Odemisowi i in. (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Dyrektywa 98/59/WE — Artykuły 2 i 6 — Procedura informowania pracowników i konsultacji z nimi w razie zwolnień grupowych — Obowiązki pracodawcy — Prawo do wniesienia środka zaskarżenia przez pracowników — Wymóg wykładni zgodnej)