Sprawa T-57/99: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2008 r. — Nardone przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie — Choroba zawodowa — Narażenie na działanie azbestu i innych substancji)