Gysbrechts i Santurel Inter Opinia rzecznika generalnego Trstenjak przedstawione w dniu 17 lipca 2008 r. # Lodewijk Gysbrechts i Santurel Inter BVBA. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Hof van beroep te Gent - Belgia. # Artykuły 28-30 WE - Dyrektywa 97/7/WE - Ochrona konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość - Termin na odstąpienie od umowy - Zakaz żądania od konsumenta zaliczki lub zapłaty przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. # Sprawa C-205/07. TITJUR