Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))#P6_TC1-COD(2008)0152 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie oznakowania ekologicznego UE#ZAŁĄCZNIK