Komission asetus (EY) N:o 516/2009, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2009 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Pagnotta del Dittaino (SAN))