Pisemne zapytanie E-9245/10 Gabriel Mato Adrover (PPE) i Pablo Arias Echeverría (PPE) do Rady. Agroisleña