Pisemne zapytanie P-011908/11 François Alfonsi (Verts/ALE) do Komisji. Ryzyko związane z odwiertami ropy naftowej na Morzu Śródziemnym