Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2002 r. wymieniająca jednostki systemu komputerowego Animo oraz uchylająca decyzję 2000/287/WE (notyfikowana jako dokument nr (2002) 2026) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2002/459/WE)