Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита