Komisja przeciwko Austrii Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 maja 2007 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii. # Uchybienie zobowiązaniom państwa - Dyrektywa 92/4/EWG - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Przepisy transponujące. # Sprawa C-508/04. TITJUR