Dow AgroSciences przeciwko EFSA Postanowienie Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 17 czerwca 2008 r. # Dow AgroSciences Ltd przeciwko Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). # Skarga o stwierdzenie nieważności - Skarga o odszkodowanie - Dyrektywa 91/414/EWG - Środki ochrony roślin - Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności - Akt niezaskarżalny - Akt przygotowawczy - Niedopuszczalność. # Sprawa T-397/06. TITJUR