Decyzja Komisji z dnia 9 kwietnia 2003 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do wprowadzenia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki ( Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1183) (2003/248/WE)