2012/210/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami 2009/28/WE oraz 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady