Sprawa C-226/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 89/391/EWG — Środki w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy — Artykuły 2, 10 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 i 4 — Niezgodna transpozycja)