Pisemne zapytanie P-5018/07 skierowane przez: Zuzanę Roithovą (PPE-DE) do Komisji. wniosków płynących ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa o ochronie konsumentów (Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów) w zakresie transmisji telewizyjnej