Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1098/2011 z dnia 27 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [金乡大蒜 (Jinxiang Da Suan) (ChOG)]