Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Μαΐου 2010, που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα VIII — Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής