Pisemne zapytanie P-4219/08 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji. wdrożenia dyrektywy 2004/18/WE w Grecji i tajnych kont w Siemensie