Komisja przeciwko Szwecji Opinia rzecznika generalnego Mengozzi przedstawione w dniu 18 lipca 2007 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji. # Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuł 90 akapit drugi WE - Wewnętrzne opodatkowanie produktów innych państw członkowskich - Opodatkowanie mogące skutkować pośrednią ochroną innych produkcji - Zakaz odmiennego traktowania produktów przywożonych i konkurencyjnych produktów krajowych - Podatki akcyzowe - Odmienne opodatkowanie piwa i wina - Ciężar dowodu. # Sprawa C-167/05. TITJUR