Lo Giudice przeciwko Komisji Wyrok Sądu pierwszej instancji (trzecia izba) z dnia 25 października 2007 r. # Carmela Lo Giudice przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Sprawy pracownicze - Urzędnicy - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność. # Sprawa T-154/05. TITJUR