Sprawa T-582/08: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Carpent Languages przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowe postępowanie przetargowe — Organizacja zebrań i konferencji — Odrzucenie oferty oferenta — Przyznanie zamówienia innemu oferentowi — Oczywisty błąd w ocenie — Równe traktowanie)