Pisemne zapytanie E-6205/10 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) do Komisji. Produkcja energii słonecznej a współpraca eurośródziemnomorska