Pisemne zapytanie P-9027/10 Carl Schlyter (Verts/ALE) do Komisji. Przywóz mięsa z kangura