Υπόθεση F-92/11: Προσφυγή-αγωγή της 23ης Σεπτεμβρίου 2011 — ΖΖ κατά ΕΟΚΕ