Pisemne zapytanie E-3942/08 skierowane przez: Satu Hassi (Verts/ALE) do Komisji. spadku liczebności populacji wilka w Finlandii