Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4666 — KKR/First Data) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG